Personlige data

For at du kan handle online hos Horsens Surf & Ski, skal vi bruge dine personlige data som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi gemmer og forarbejder kun dine kundedata ifølge databeskyttelseslovgivningen.  Vi videregiver ikke dine personbetingede data som bopælsadresse, telefon og e-mailadresse til 3. person, dog undtaget herfra er nødvendige partnere for afvikling af din bestilling som fx PBS og forsendelsesfirmaer. I disse tilfælde videregives kun de for afviklingen minimalt nødvendige oplysninger.

Kundedata opbevares ikke længere end nødvendigt for gennemførsel af din bestilling.

Du har til enhver tid ret til gratis information, bekræftelse, spærring eller sletning af dine data. Du sender os bare en e-mail på horsens@surfogski.dk med dit forehavende.

I denne e-shop bliver der i Cookies gemt informationer om indholdet af din varekurv, der herved kan genkaldes. Har du oprettet en konto ved os eller allerede er kunde, kan du logge ind ved hjælp af din e-mailadresse og Password. De i Cookie gemte data udfylder automatisk formularen. Den dannede Cookie har en forfaldstid på 365 dage. Du kan desuden i dit Browser-program undlade, spærre eller slette Cookies.